Een kleine factcheck over de ‘grootste zorghervorming ooit’

Op het verkiezingsdebat van Rondom afgelopen donderdag werd door N-VA (bij monde van meneer Vandevelde, OCMW-voorzitter) en CD&V (vertegenwoordigd door schepen van welzijn, Jan Foulon) voor de zoveelste maal tenenkrullende onzin verspreid over het zorgdossier. Tijd voor een kleine factcheck

  • N-VA/CD&V: “De huidige infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd.”

Klopt. Er hadden al lang nieuwe voorzieningen moeten zijn. Welke oplossing er ook uit de bus komt, een nieuw woonzorgcentrum is een absolute noodzaak. Toch alvast iets waar we het over eens zijn.

  • N-VA: “De privépartner gaat €20 miljoen investeren in het woonzorgcentrum.”

Klopt niet. Het zijn de toekomstige bewoners van het rusthuis die via de ligdagprijs -de zorgfactuur zeg maar- de lening voor het nieuwe woonzorgcentrum zullen afbetalen. Dit staat haarfijn beschreven in het financieel plan dat het OCMW zelf opstelde.  De kostprijs van het nieuwe woonzorgcentrum bedraagt overigens €13 258 651

  • N-VA/CD&V: “Minister Homans heeft haar goedkeuring gegeven”

Klopt slechts gedeeltelijk. De minister verleende toelating voor de oprichting van vzw De Linde, de nieuwe private structuur waar het woonzorgcentrum in zou terecht komen. Dit gaat niet over alle andere zorgdiensten (zie onder).

Vreemd, want de schendingen tegen het OCMW-decreet waren nog altijd dezelfde. Sommige passages zijn zelfs nog erger in vergelijking met de voorgaande poging.

Op 30 januari 2018 schorste minister Homans voor een eerste keer de oprichting van vzw De Linde. Haar administratie deed er toen ruim drie maanden over om in een uitvoerige nota van zeven bladzijden brandhout te maken van het dossier van de stad Ronse.  Volgens de Administratie Binnenlands Bestuur zaten er in het dossier meerdere schendingen tegen het OCMW-decreet. (Bv. de stad en het OCMW hebben nooit een serieus –wettelijk verplicht- vooronderzoek naar een publieke piste gevoerd). Als ambtenaren woorden in de mond nemen als ‘vaagheid’, ‘een ernstig gebrek aan motivering’ en een financieel plan waarvan ‘het realiteitsgehalte vragen doet rijzen,’ weet je wel hoe laat het is.

Dat hiermee de deur voor tal van juridische procedures en bijkomende vertraging wagenwijd openzet werd leek van geen tel. Als er maar snel voor de verkiezingen iets kon worden doorgedrukt.

Op 11 juni, nét voor de zomervakantie –dat begint een constante te worden in deze saga-, ondernam de stad plots een nieuwe poging. De gemeenteraad ging akkoord met een dossier dat op enkele punten en komma’s na op twee druppels water leek op de vorige beslissing.  Nu duurde het opeens maar één maand voordat er een antwoord kwam. Op 18 juli keurde minister Homans (N-VA) met een ministerieel besluit de oprichting van vzw De Linde goed.

Vreemd, want de schendingen tegen het OCMW-decreet waren nog altijd dezelfde. Sommige passages zijn zelfs nog erger in vergelijking met de voorgaande poging. Zo is ook het ‘realiteitsgehalte’ van het financieel plan er duidelijk niet op vooruit gegaan. De winst van de privépartner loopt in het laatste voorstel op tot maar liefst €497.016,80, tegenover ‘slechts’ €304.413,22 in het eerdere voorstel. Zou het kunnen dat bepaalde ambtenaren al op vakantie waren? Of stond de caravan al vertrekkensklaar? Wij denken er alvast het onze van. Maar dat onze OCMW-voorzitter en de minister tot dezelfde partij behoren, zal ongetwijfeld geholpen hebben.

Meneer Vandevelde wist met zijn vreugde geen blijf toen hij deze beslissing in de schoot geworpen kreeg.  Met een filmpje en veel toeters en bellen kondigde hij in volle zomer aan dat de ‘grootste zorghervorming ooit’ een feit was. ‘De minister’ had immers haar goedkeuring gegeven. Dat hiermee de deur voor tal van juridische procedures en bijkomende vertraging wagenwijd openzet werd leek van geen tel. Als er maar snel voor de verkiezingen iets kon worden doorgedrukt.

En wat in de sterren geschreven stond gebeurde ook. Op vrijdag 21 september heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een heel uitgebreide en stevig gefundeerde klacht ingediend bij de Raad van State.  

De waarde van “goedgekeurd door de minister” zal dus nog moeten blijken.

  • CD&V: “In het bestuursakkoord stond al dat we gingen samenwerken met een private partner.”

Klopt niet. Dit ene luttele zinnetje staat in het bestuursakkoord: “Voor het rustoord De Linde en de kindercrèche wordt nagegaan of samenwerking met de privé mogelijk is, zowel voor de noodzakelijke investeringen als op het vlak van uitbating. Daarbij wordt gewaakt over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening.” 

Begin dit jaar werden in alle stilte zowel de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de stad, het stedelijke dienstenchequebedrijf, de seniorenflats Hoge Winde, het Lokaal Dienstencentrum van de stad en de buitenschoolse opvang van het OCMW integraal overgedragen aan privépartner Sint-Vincentius.  De stad en het OCMW behouden in de toekomst geen énkele vorm van zeggenschap over deze diensten.

Wat in 2012 nog zou ‘nagegaan worden’ is onder druk van de N-VA in enkele jaren tijd verworden tot het alfa en omega van dit stadsbestuur: er wordt énkel nog een private piste overwogen. Niet zo verwonderlijk uiteraard, als je andere opties weigert te onderzoeken.

Ook vreemd is dat men in 2012 enkel wilde bekijken of een samenwerking met de privé mogelijk is voor het woonzorgcentrum en de kindercrèche. Begin dit jaar dit jaar werden echter in alle stilte zowel de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de stad, het stedelijke dienstenchequebedrijf, de seniorenflats Hoge Winde, het Lokaal Dienstencentrum van de stad en de buitenschoolse opvang van het OCMW integraal overgedragen aan privépartner Sint-Vincentius.  De stad en het OCMW behouden in de toekomst geen énkele vorm van zeggenschap over deze diensten.

  • N-VA “Een publieke optie zal de belastingen omhoog jagen.”

Klopt niet. Efficiënte, moderne en patiëntgerichte publieke zorgdiensten kunnen perfect zonder belastingverhoging. Zowel een private als een publieke zorgspeler zullen immers geld moeten lenen om de bouw van een nieuw woonzorgcentrum te kunnen bekostigen. En het is gewoon een feit dat een publieke speler veel goedkoper kan lenen dan een private.

Zoals zo vaak bij privatiseringen zullen de lusten voor de privé zijn en de lasten voor de maatschappij. Het zijn net de huidige drieste privatiseringsplannen die voor vele decennia donkere wolken zullen doen samenpakken boven Ronse.

En over kosten naar de belastingbetaler doorschuiven gesproken: kan iemand van het vorige stadsbestuur ons eens komen vertellen wie er gaat bijpassen voor de pensioenlasten van het statutair personeel? Ethias heeft in opdracht van de stad berekend dat die €25,8 miljoen bedragen. In het dossier staat klaar en duidelijk dat de privépartner –nu ja, hier zal het ook wel verrekend worden in de ligdagprijs- slechts €22 miljoen op tafel zal leggen. En wie betaalt de rest denkt u?

Zoals zo vaak bij privatiseringen zullen de lusten voor de privé zijn en de lasten voor de maatschappij. Het zijn net de huidige drieste privatiseringsplannen die voor vele decennia donkere wolken zullen doen samenpakken boven Ronse. Vanaf dag één zal de factuur voor extra kosten worden doorgeschoven naar de stad en het OCMW. (Bv. ligdagprijs van minder begoede senioren, de kost van bepaalde onvoorziene zorgtaken, extra diensten gericht op mensen met een beperking, etc…).

De stad en het OCMW laten de regierol in de zorg volledig los en zullen afhankelijk zijn van de grillen van de privépartner. 
  • N-VA: “De ligdagprijs zal nog steeds één van de laagste zijn in de regio”

Klopt slechts gedeeltelijk. We nemen meneer Vandevelde op zijn woord dat de ligdagprijs die in het dossier vermeld staat nog best meevalt. Probleem is dat hij niet bij machte is om welke uitspraak dan ook over de toekomstige ligdagprijs hard te maken. De stad en het OCMW laten de regierol in de zorg immers volledig los en zullen afhankelijk zijn van de grillen van de privépartner. Zo zal er in de raad van bestuur van vzw De Linde maar één vertegenwoordiger van het OCMW zitten, tegenover vier voor de privépartner. Als die laatste vindt dat de ligdagprijs moet stijgen, dan zal de stad of het OCMW dit niet kunnen tegen houden.

Op geen enkel ogenblik heeft de stad of het OCMW een poging gedaan om de ons omliggende gemeentes en OCMW ’s te betrekken.
  • CD&V: “Publieke partners zijn gevraagd om mee te doen, maar ze wilden niet.”

Klopt niet. Er werd inderdaad een aanbesteding uitgeschreven. Maar die was zodanig opgesteld dat men op voorhand al wist dat enkel private spelers zouden toehappen. Toch was er één publieke partner die even interesse toonde, namelijk het Zorgbedrijf Antwerpen (sléchts 100km van Ronse verwijderd…) Op geen enkel ogenblik heeft de stad of het OCMW een poging gedaan om de ons omliggende gemeentes en OCMW ’s te betrekken.

Ongeacht wie er na 14 oktober deel uitmaakt van de meerderheid, het huidige rommeldossier zal sowieso heronderhandeld moeten worden.

Wat gaat er nu gebeuren?

Eerst en vooral zijn het op 14 oktober verkiezingen. Dat zou al zeker het een en ander in beweging kunnen zetten. Daarnaast is er ook De Raad Van State die het hele dossier terug naar af kan (zal?) sturen. Ongeacht wie er na 14 oktober deel uitmaakt van de meerderheid, het huidige rommeldossier zal sowieso heronderhandeld moeten worden. In het slechtste geval blijven we zitten met een privaatrechtelijke structuur, maar dan met een hogere participatie van de stad en meer garanties voor het personeel.

De beste oplossing is het oprichten van een regionaal publiek zorgbedrijf, waarvan de lokale besturen volledig eigenaar blijven

De beste oplossing is echter het oprichten van een regionaal publiek zorgbedrijf, waarvan de lokale besturen volledig eigenaar blijven. Deze structuur biedt naar de toekomst toe de meeste garanties qua efficiëntie en stelt de zorgbehoevenden en het personeel centraal. Bovendien worden alle winsten terug geïnvesteerd in de zorgdiensten zelf. De stad Ronse, moet samen met onze omliggende gemeentes en OCMW ‘s –ook aan Waalse zijde! - de krachten bundelen. In Oost-Vlaanderen zijn er al twee zulke voorbeelden -het ‘Zorgbedrijf Waasland’ en het ‘Zorgbedrijf Meetjesland’- die goed functioneren. Dat kunnen wij ook!

Groen Ronse is dan ook grote voorstander van de oprichting van een publiek zorgbedrijf “Vlaamse Ardennen – Pays de Collines.” Wat we zelf doen, doen we beter!

Een toekomst voor onze zorgdiensten in het algemeen belang van alle Ronsenaars. Het kan!  U beslist op 14 oktober.     

Lech Schelfout, Lijsttrekker Groen Ronse.


De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Groen Ronse . Groen Ronse draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.