Make Ronse great again?

Deze week stelt het nieuwe college haar bestuursakkoord voor. Met Groen kijken we vooruit. Kritisch, maar hoopvol. We focussen telkens op één thema. Dit keer: armoedebeleid.

Met Groen zijn we overtuigd van het potentieel van onze mooie stad. Ronse heeft de afgelopen jaren al een hele weg afgelegd, maar om echt een sprong vooruit te maken, moet hét probleem van onze stad kordaat worden aangepakt. En dat probleem is armoede.

Eerst en vooral zijn er de cijfers. Wie ze nog niet kent, kan terecht op de recente lokale armoedebarometer.  Wij gaan er van uit dat de nieuwe bestuursploeg deze cijfers ook kent. Vervolgens is de vraag of ze de cijfers erkent en de juiste analyse maakt?

Een beleid tegen armoede is geen beleid tegen armen

En daar knelt het schoentje. De afgelopen jaren heeft men in Ronse armoede immers zo veel mogelijk buiten beeld trachten te houden. Armoede werd herleid tot ‘geen job (willen) vinden’ of ‘geen Nederlands kunnen.' Armoede zou zichzelf wel oplossen door meer tweeverdieners naar Ronse te lokken, door grote prestigeprojecten te realiseren en door de werkgelegenheid aan te zwengelen. Uiteraard is dat belangrijk, maar het is niet genoeg. Trouwens, wat dat laatste betreft, hebben wij, ondanks alle hoeraberichten, het raden naar precieze cijfers.

Ondertussen werden mensen in precaire situaties wel ijverig doorgesluisd naar andere steden en gemeentes, kwamen er geen nieuwe sociale woningen bij en was onze OCMW-voorzitter blijkbaar trots op de daling van het aantal leefloners –vreemd als je weet dat er in heel België net een forse stijging is-. Wij hopen van harte dat de nieuwe beleidsploeg uit een ander vaatje gaat tappen. We hebben in Ronse een beleid nodig tegen armoede, niet tegen armen.

“Armoede is echter niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is vooral een verstrikkend web van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die sterk met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting, gezondheid,…"zo stelt de campagne van Ieders Stem Telt heel duidelijk. Net zoals hen roepen we het nieuwe stadsbestuur dan ook op om een globaal armoedeplan op te stellen. Dit plan moet gebaseerd zijn op cijfers en het moet concrete acties en ambities bevatten.

Inzetten op kinderen en betaalbaar wonen

Veel experts zijn het er ook over eens dat een efficiënt armoedebeleid zich moet richten op kinderen. Zo kijken wij er o.a. naar uit of de stad bijkomende ondersteuning zal bieden aan onze scholen, clubs en verenigingen die met kwetsbare kinderen en jongeren werken. Zal men verder komen dan geweeklaag over de cijfers (en ja, bijna 40% anderstalige kinderen in onze basisscholen is een énorme uitdaging), of zullen er ook effectief bijkomende inspanningen geleverd worden?

Tot slot moet er ook iets gedaan worden aan de woonkwaliteit in Ronse. Er is een enorme nood aan kwalitatieve betaalbare woningen. Het volgend bestuur zal sowieso op zoek moeten gaan naar oplossingen. Wij reiken er al enkele aan: voorzie strenge controles op de conformiteitsattesten van huurwoningen, versnel de investeringen voor de noodzakelijke renovatie van sociale woningen en voorzie laagdrempelige informatie en begeleiding voor al wie in een precaire woonsituatie zit. Voor een innovatief woonbeleid dat rekening houdt met alle Ronsenaars zullen jullie in Groen alvast een partner vinden.


De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Groen Ronse . Groen Ronse draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.