Verslag van het Rondom debat (8/02/18)

Op donderdag 8 februari organiseerde Rondom een debat in de Volksbond te Ronse naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.
Twee opvallende afwezigen: jonge mensen in het publiek en het Vlaams Belang in het panel.

Wie was er wel?
Koen Haelters (sp. a), Brigitte Vanhoutte (N-VA), Lech Schelfout (Groen), Robin Tonniau (PVDA), Luc Dupont (CD&V) en Tom Deputter (Open Vld). Moderator Jeroen Reygaert leidde het debat en Stijn Delabie (Mediahuis) was de vliegende reporter van dienst die af en toe een relevante persoon uit het publiek aansprak.

foto: Eric Bordeaud'huyAls uw partij de komende 6 jaar Ronse alleen zou besturen, wat zou er dan gebeuren?

Voor de eerste vraag kreeg elke partij 5 minuten om te antwoorden.

foto: Eric Bordeaud'huy

Tom Deputter, Open Vld

Voor Open Vld is veiligheid een absolute prioriteit: veilig naar school gaan en een veilig verkeer.
Ronse moet investeren in ANPR-camera’s. (Dit zijn automatische nummerplaatherkenningscamera's, die ervoor zorgen dat men kan bijhouden welke voertuigen een stad in en uit rijden, red.)
Er moet geïnvesteerd worden in Ronse. De gemeentelijke bijdrage op personenbelasting moet van 8 naar 7,5% gaan, wat mensen zal motiveren om naar Ronse te verhuizen. Ronse moet opnieuw een aantrekkelijke, ondernemende stad worden en de leegstand aangepakt. We moeten de werkloosheid bestrijden, dit door een doorgedreven samenwerking met de VDAB en scholen. Open Vld wil inzetten op een goede dienstverlening: het stadhuis is verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Op het gebied van milieu wil Open Vld met name het probleem van zwerfvuil aanpakken.

foto: Eric Bordeaud'huy

Robin Tonniau, PVDA

PVDA nam van de gelegenheid gebruik om de partij, die vrij nieuw is in Ronse, voor te stellen. PVDA-PTB is de enige unitaire partij in België. Ze is een eigentijdse communistische partij, die voortbouwt op de ideeën van filosoof Karl Marx. Op Vlaams niveau zette de partij druk om de zogenaamde Turteltaks af te schaffen. De partij is voorstander van een zogenaamde miljonairstaks en staat achter een herverdeling van de rijkdom. Pensioenen zijn te laag en vaak vallen de armsten uit de boot. Daar wil PVDA verandering in brengen. Voor de partij primeren mensen boven winst. PVDA is een principiële partij die handelt uit ideologie.

foto: Eric Bordeaud'huy

Luc Dupont, CD&V

CD&V benadrukt dat ze gezien hun comfortabele positie in de gemeenteraad niet denken in projecten van 6 jaar. CD&V wil de huidige legislatuur afwerken en een beleid aanhouden dat continuïteit vertoont. Zo is er de bouw van het nieuwe zwembad, fase 2 van het project “de Vrijheid”, het fietspadenproject in de Beekstraat en het Eurovelo project (de ontwikkeling van een netwerk van kwalitatieve fietsroutes die het continent verbinden, red.) en de opwaardering van de stationsomgeving. Het burgemeestersconvenant werd ondertekend, waardoor duidelijk is dat Ronse zich zal engageren om maatregelen te treffen rond klimaat en co2-uitstoot. CD&V wil nog meer gaan inzetten op verkeersveiligheid. Er komt een verbeterde dienstverlening, waarbij aandacht is voor de digitale informatiemaatschappij onder meer met behulp van toepassingen als e-gov. Zo maken we van Ronse een moderne smartcity.

foto: Eric Bordeaud'huy

Lech Schelfout, Groen

Groen wil met veel overtuiging deelnemen aan het beleid. De partij wil een menselijke, gezonde politiek. Ze wil een burgerbegroting, waarbij wijken zelf beslissen wat er met een deel van de begroting gebeurt. De gemeenteraad is volgens Groen maar een saaie bedoening. Het zou makkelijker moeten zijn voor burgers om een vraag te stellen. Verder wil de partij een goede levenskwaliteit voor iedereen. Dit door een wijkgerichte aanpak. De Prinsenkouter, Marijve en Scheldekouter mogen niet achterblijven. Groen wil aandacht voor mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid. Een veilige schoolomgeving en autovrije schoolstraten mogen niet ontbreken en Ronse moet een fietsstad worden. Ook het openbaar vervoer moet beter met meer bussen en treinen ‘s avonds en meer carpoolmogelijkheden. Het kruispunt aan de Pessemiersbrug moet dringend worden aangepakt. Van de huidige zones 30, wil ze “echte” zones 30 maken, door het  straatmeubilair aan te pakken. Het vrachtverkeer moet geweerd worden uit Ronse.

foto: Eric Bordeaud'huy

Brigite Vanhoutte, N-VA

N-VA maakte in de huidige legislatuur de juiste beleidskeuzes in een aantal belangrijke dossiers. Beleid en bestuur in Ronse hebben nood aan “out-of-the-box”-denkers en net daarin is het team van N-VA heel sterk. De partij heeft de juiste mensen. In de volgende legislatuur wil N-VA het waarmaken met behulp van de 5 V’s: Veilig, Vlaams, Verbonden, Vertrouwen, Verantwoord.

Faciliteiten zijn voor Ronse nadelig, ze waren bedoeld als tijdelijke maatregel en zouden er bijvoorbeeld voor zorgen dat Ronse niet kan fusioneren. Bovendien kosten ze geld, te veel geld en mede om die reden wil de partij de faciliteiten afschaffen. N-VA wil aandacht voor de eigen cultuur en benadrukt daarom integratie en inburgering als één van de prioriteiten van het lokaal beleid.
Qua veiligheid wil N-VA meer politie in de straat en een betere ondersteuning van de bin’s. Er moet krachtdadig opgetreden worden tegen criminaliteit.
Zwaar verkeer moet weg uit de stad en we moeten inzetten op een betere mobiliteit. Ronse moet een duurzame en klimaatvriendelijke stad worden.

foto: Eric Bordeaud'huy

Koen Haelters, sp.a

sp.a heeft zich altijd hard ingezet voor de stad. De partij heeft hard gewerkt om van Ronse een warme en sociale stad te maken. Dit met een rechtvaardig solidair beleid, met aandacht voor alle Ronsenaars. sp.a wil minder investeren in bakstenen en asfalt en meer in mensen.

Belastingen moeten meer solidair zijn, zoals de onroerende voorheffing. Er moet een betere publieke dienstverlening komen. De diensten in het stadhuis zijn krap behuisd. Centraliserende diensten die wegtrekken uit Ronse moeten lokale loketten houden. Het masterplan “sport en cultuur” moet opnieuw worden uitgerold. Op milieuvlak moet er aandacht zijn voor duurzaamheid en echt overgegaan worden tot actie rond het convenant. Zo moeten we bijvoorbeeld eerst gaan kijken naar de isolatie van de gebouwen van Stad Ronse zelf.  
sp.a wil alternatieve vervoersvormen stimuleren en een grotere tussenkomst voor het openbaar vervoer.


Vragen aan een andere partij

Elke partij werd verzocht een vraag te stellen aan een andere. Deze laatste kreeg vervolgens vijf minuten om hierop te antwoorden.

PVDA aan N-VA: N-VA wil de lasten voor ondernemingen in Ronse verlagen wanneer het klimaat er rijp voor is. Maar uit onze bevraging blijkt dat de inwoners eerder voor een betere lastenverdeling tussen burgers en bedrijven zijn. Weet dat zowel op federaal niveau als op Vlaams niveau de lasten voor ondernemingen al serieus zijn gedaald. Nu vragen wij concreet: hoeveel bedroeg de gemeentelijke bijdrage (stadsbelasting) in 2012 en hoeveel bedraagt ze vandaag?

De Algemene gemeentelijke heffing komt uit een centrumpaars bestuur. Na 12 jaar werd een indexering doorgevoerd en geen verhoging. Voor een periode van 12 maand komt de indexering neer op amper 3 euro per gezin per maand. Deze indexering was nodig omdat de stad Ronse kampt met een enorme schuldenberg. Bij aantreden was deze schuldenberg wel 40 miljoen euro, gelukkig werd deze door het huidige bestuur teruggedrongen tot 25 miljoen. De indexering betekent dat we meer investeringskracht hebben voor Ronse.

Open Vld aan CD&V: Wat vindt CD&V van het voorstel van Open Vld om de gemeentelijke bijdrage op personenbelasting te verlagen met 0.5 %?

CD&V vindt het niet verstandig om loze beloften te maken. Onder andere de kosten van de vergrijzing zullen stijgen, dus een verlaging van deze belasting is niet haalbaar. CD&V beseft dat ze minder inkomsten zullen hebben door de federale taxshift: minder belastingen op federaal niveau is minder doorgestort geld voor het lokale niveau. Dus dan nog eens op lokaal vlak gaan verlagen, kan niet.

N-VA aan Groen: Groen reageerde fel op de berichten over de toekomst van het woonzorgcentrum in Ronse. Hoe zou Groen het dan wel oplossen? Kan Groen een realistisch alternatief bedenken dat de betaalbaarheid en kwaliteit waarborgt?

Groen is voorstander van een publiek zorgbedrijf, waarbij alle verschillende zorgdiensten –die nu verspreid zitten binnen de stad en het OCMW- in één structuur worden onderdebracht.  Zo’n structuur werkt in Antwerpen, Meetjesland... Zorgdiensten worden daar aan elkaar “vastgeklikt”. De rechten van zorgbehoevenden blijven buiten schot. Voor de oprichting van het zorgbedrijf Sakura, in het Waasland, werd een ernstige studie gedaan naar de haalbaarheid van dit vergelijkbaar project. Als het stadsbestuur en het OCMW in Ronse beweren dat er geen geld is voor een nieuw rusthuis, kunnen ze perfect een zorgbedrijf oprichten, zelf aan het roer blijven, en financiering vragen van omliggende gemeentes en OCMW’s.

Het voorstel rond de privatisering is schabouwelijk. Het rammelt juridisch en financieel. De financiële partner zal slechts 20 miljoen bijdragen. Wie zal voor de overige 8 miljoen die zal nodig zijn opdraaien?

CD&V aan PVDA: PVDA heeft nu wel uitgelegd waarvoor ze op nationaal niveau staan, maar hoe zien zij zichzelf in een lokaal beleid? Hoe zouden ze dit lokaal aanpakken?

PVDA is heel geëngageerd met politiek bezig en heeft een sterke verankering in Ronse. Franstaligen in Ronse worden weggestoken, PVDA wil die meer betrekken.

Enquêtes aan de deur zijn voor PVDA een middel om de mening van de bevolking te vragen. De Ronsenaar heeft zijn eigen identiteit en PVDA is zich hiervan bewust. Mede door de enquêtes weten we dat een fusie geen populaire optie is. Ronsenaars willen immers hun identiteit niet verliezen door een fusie. De partij wil iedereen betrekken. Dit doe je met een solidair beleid en door in de wijken te gaan rondlopen. PVDA wil elke Ronsenaar vertegenwoordigen, wat momenteel niet gebeurt in de gemeenteraad.

Groen aan Open Vld: Ronse ondertekende het burgemeestersconvenant. Wat wil Open Vld daarvoor doen?

Met Open Vld in het bestuur werd al een klimaatteam opgericht. Eind vorig jaar werd een klimaattafel georganiseerd. Open Vld wil burgers bewustmaken van de klimaatproblematiek.. Recent werd met Solva ingestapt voor een groepsaankoop isolatie, wat ook een gunstige invloed zal hebben op een energiefactuur. Ook voor de aankopen van voertuigen door de stad Ronse wil Open Vld het voorbeeld geven door duurzame wagens aan te schaffen. Om een concreet voorbeeld te geven wordt het oude Belgacomgebouw waar momenteel het commissariaat van de politie is, binnenkort extra geïsoleerd. Ook voor het nieuwe zwembad werd gekozen voor een duurzame en groene bouw. In de industriezone werd de klassieke straatverlichting vervangen door LED verlichting. Hierdoor is een verbruik van 42’000 naar 20’000 kilowattuur teruggedrongen. Open Vld vindt het ook opportuun te investeren in laadpalen voor elektrische wagens.

sp.a aan N-VA: Mocht u burgemeester worden, zal u burgemeester zijn van alle Ronsenaars?

In het verleden zijn diverse bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet. Daar staat N-VA absoluut niet voor. Het verhaal van de geradicaliseerde kleuters is een trieste zaak. Om dus kort op de vraag te antwoorden: Ja, zeer graag.
Iedereen wil samen bouwen aan de stad. N-VA wil geen bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten, maar verenigen.


Vragen

Na een pauze was het de beurt aan vliegende reporter Stijn Delabie die tussen het publiek rondwandelde om mensen vragen te laten stellen. Tijdens de pauze mocht namelijk iedereen vragen indienen voor de vijf partijvertegenwoordigers. De thema’s die het vaakst vermeld werden, kwamen aan bod.

Waarom is er gekozen voor het privatiseren van het woonzorgcentrum?

Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter en lid van N-VA

Begin van de legislatuur werd een analyse gedaan. De verouderde infrastructuur moest evolueren naar de normen van 2019. Erkenningen verliezen zou betekenen dat we middelen verliezen, 1 miljoen euro om precies te zijn. Dat was geen optie. Bottomline is dat de stad Ronse geen 25 miljoen euro had klaarliggen. Waarom werd gekozen voor privépartners? Publieke partners hebben geen offerte ingediend. Eén publieke partner had aanvankelijk interesse, maar heeft afgehaakt.

Koen Haelters, sp.a 

De betaalbaarheid van dit voorstel is niet gegarandeerd. Eigen N-VA minister Homans zegt zelf dat het financieel plan rammelt. Bepaalde kosten zitten niet verheven. Door de privatisering krijgen we als stad enkel nog de lasten van het rusthuis, niet de opbrengst. Met sp.a was er een plan om alles in openbaar beheer te houden.

Lech Schelfout, Groen

Het is nooit de bedoeling geweest om de piste van een publieke partner te bewandelen. Het was altijd al de bedoeling van de N-VA om te privatiseren. De uiteindelijke schuld ligt hier bij de burgemeester.

Luc Dupont, CD&V

Er was geen plan om alles in openbaar beheer te houden.
Er is een transparant aanbod geweest. Zowel publieke als private partners kregen evenveel kans om zich in te schrijven.


Faciliteiten

Tom Deputter, Open Vld

De faciliteiten zijn en zetten een financiële rem op Ronse.

Luc Dupont, CD&V

Ik werd uitgenodigd bij de minister-president om de zaak te bespreken. Momenteel is er onenigheid over of er al dan niet een wijziging nodig is van de grondwet. Als dat zo is, is er een meerderheid nodig in elke talengroep.

We kunnen hier tegenin brengen dat er sprake is van discriminatie. In Mont-de-l’Enclus, waar geen faciliteiten zijn, zijn er enorm veel Nederlandstaligen. De taaltelling dateert van 50 jaar geleden.

Koen Haelters, sp.a

sp.a wil zich hierover onthouden van het debat. Wij kunnen daar in Ronse niet over beslissen. Dit is geen lokale bevoegdheid.

Brigitte Vanhoutte, N-VA

De faciliteiten waren altijd als tijdelijke maatregel bedoeld en ze zijn ondemocratisch. Kinderarmoede aanpakken of het feit dat het gemiddeld inkomen lager is in Ronse dan elders in Vlaanderen, dat moeten de prioriteiten zijn. Taal is een bindmiddel en dat willen we benadrukken. Het is wenselijk om ook andere talen machtig te zijn. Maar faciliteiten behouden werkt niet bevorderlijk voor integratie. Een eventuele fusie kan er niet zijn en we lopen heel wat geld mis.

sp.a heeft de motie wél ondertekend als het ging om mobiliteit en de NMBS, wat ook geen lokale bevoegdheid was, maar nu doet ze dit niet?


Doortrekking van de N60

Over het doortrekken van de N60, staan Open Vld, CD&V, sp.a en N-VA op één lijn: de doortrekking moet er komen om het probleem van het zwaar verkeer op te lossen. Groen sprak zich uit tegen de doortrekking. PVDA is voor een betere ontsluiting van Ronse, maar wil afwachten wat de nieuwe studieronde zal opleveren.
Wie wil met wie in zee gaan?

Open Vld:

CD&V en N-VA

PVDA:

PVDA wil samenwerken met partijen die zich inzetten voor de armoedeproblematiek. De partij ziet in Groen en sp.a de beste partners. 

CD&V

CD&V vindt het te vroeg om te bepalen met wie ze in zee willen gaan omdat de kiezer nog niet beslist heeft. Toch wordt het moeilijk een coalitie te vormen met partijen met een andere mening in fundamentele dossiers.

Groen:

Groen wil samenwerking met partijen die dezelfde standpunten hebben in belangrijke dossiers.

N-VA:

N-VA wil de koers verderzetten.

sp.a:

sp.a wil de kiezer laten beslissen, hoewel ze duidelijk te kennen gaf een voorkeur te hebben voor een samenwerking met CD&V.

foto: Eric Bordeaud'huy

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door Maura (pseudoniem) . Maura (pseudoniem) draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.