Gezondheid en Welzijn

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen onze stadsgenoten in de eerste plaats dat er een wijkgezondheidscentrum komt in Ronse en wenst men de ouderenzorg betaalbaar te houden.

België telt vandaag 170 wijkgezondheidscentra. 11 daarvan worden uitgebaat door “Geneeskunde Voor Het Volk”, een organisatie opgestart in 1971 op initiatief van de PVDA-PTB. Dat maakt onze partij dé specialist en voortrekker van de wijkgezondheidscentra in ons land. Wat toen nog utopisch leek, gratis eerstelijnsgeneeskunde aanbieden, is vandaag realiteit geworden. Onze praktijken stellen ongeveer 160 mensen te werk en behandelen 25.000 ingeschreven patiënten over gans België.

Maar wat zijn wijkgezondheidscentra? Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten,… samen onder één dak werken. De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum.

Een wijkgezondheidscentrum werkt binnen het forfaitair systeem. Dit betekent dat u als patiënt niet betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Hierdoor moet u zelf financieel niets regelen.

De wijkgezondheidscentra streven naar een hoge toegankelijkheid door zo veel mogelijk drempels weg te halen, financieel, maar ook cultureel en fysiek. Elk centrum staat voor een integrale benadering met aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale aspecten.

Een wijkgezondheidscentrum is een vereniging zonder winstoogmerk, is pluralistisch en doet niet mee aan de prestatiegeneeskunde. Ronse schreeuwt als het ware om een wijkgezondheidscentrum op haar grondgebied.

Het stadsbestuur van Ronse wil af van ons openbaar rusthuis. Bejaarden zijn geen “producten” en de zorg is geen “markt”. De visie in de non-profitsector en de belangen van de bejaarden zelf staan haaks op de belangen van de grote commerciële zorggroepen. In de ouderenzorg ligt de nadruk op het opvangen van behoeftige, kwetsbare personen. De sector wil een degelijke dienstverlening, ver weg van “markt” en “producten”. Ouderen hebben recht op solidariteit, zeker in een maatschappij die nog nooit zo rijk was als de onze vandaag. Elke oudere heeft het recht op de zorg die hij of zij nodig heeft.

Vanuit die visie, gaat de PVDA-PTB voluit voor een Rust en Verzorgingstehuis in openbare handen. Het mantra: 'het is onbetaalbaar om zelf voor onze eigen ouderen te zorgen' willen wij doorbreken. Een stadsbestuur dat €8,2 miljoen kon uitgeven, waarvoor men €5 miljoen moest bijlenen, aan een ombouw van een burgerlijk ziekenhuis naar een evenementenhal, TIO3 genaamd, moet in staat zijn dezelfde inspanning te kunnen leveren aan de zorg voor onze eigen ouderen. Maar uiteraard ook voor onze baby's en peutertjes.

Enkel wanneer we de zorg in openbare handen houden kunnen we de werkomstandigheden voor het personeel optimaliseren en de kostprijs voor de zorgbehoevenden onder controle houden.

Mantelzorgers kunnen een aanvulling zijn wanneer er voldoende plaatsen zijn in onze Rust en Verzorgingstehuizen. Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je langdurig en onbetaald hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, ouder, buur, vriend of kind zijn.

Zonder de inzet van de 580.000 mantelzorgers zou de thuiszorg in Vlaanderen er totaal anders uitzien. Deze vorm van solidariteit en engagement is niet zo vanzelfsprekend en verdient alle waardering. Een gemeentelijke mantelzorgpremie is hiervoor een belangrijke hefboom. Van de 308 Vlaamse gemeenten geeft 82% een mantelzorgpremie.

De stad Ronse doet dat niet. Ronse krijgt de score van 0 op 5 van 'Ziekenzorg', een koepelorganisatie voor mantelzorgers vanuit de Christelijke Mutualiteit. Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Vlaamse burgers vinden dat de overheid mantelzorgers moet belonen, bij voorkeur door middel van een financiële tegemoetkoming.

De PVDA-PTB wil een gemeentelijke mantelzorgpremie invoeren van €50 per maand indien je zorgt voor 1 persoon, en €75 voor wie zorgt voor twee zorgbehoevende personen. De mantelzorgpremie moet rechtstreeks op de rekening van de mantelzorger worden gestort en mag geen nodeloze administratie met zich meebrengen. De voorwaarden moeten zo soepel mogelijk worden opgesteld, om de drempel zo laag mogelijk te houden.

De beste manier om iemand iets aan te leren is er vroeg aan beginnen. Daarom wil de PVDA-PTB een project opstarten om de kleuters en lagere schoolkinderen in Ronse gratis fruit aan te bieden op school. Vandaag subsidieert de EU al 'Fruit-op-school', via de Vlaamse overheid. 'Fruit-op-school' vergoed 1 stuk fruit gedurende 10 weken. Dat moet beter kunnen. Elke € geïnvesteerd in kinderen krijg je later in vijfvoud terug.

Samen fruit eten in de klas, moet ervoor zorgen dat kinderen meer fruit leren eten. Zien eten, doet eten. Gezonde voeding in de kindertijd is van groot belang voor een gezond leven als volwassene. Daarom willen we als PVDA-PTB de kinderen een gezonde levensstijl aanleren door te investeren in een dagelijks aanbod fruit. De ouders kunnen dan gerust zijn dat hun kroost al een stukje fruit te eten kreeg die dag.

Vandaag zijn er al scholen die elke dag gratis vers fruit aanbieden aan hun leerlingen. Die kunnen op onze steun rekenen om hun werking nog te verbeteren of uit te breiden.

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door PVDA - PTB . PVDA - PTB draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.