Sport, Ontspanning en Cultuur

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen onze stadsgenoten vooral het gratis schoolzwemmen terug invoeren en wenst men meer openbare sportinfrastructuur.

Onder het huidige stadsbestuur zijn de tarieven in ons stedelijk zwembad verschillende malen verhoogd onder het mom 'ons openbaar zwembad maakt verlies'. Uiteraard maakt ons zwembad verlies.

Een zwembad is van groot maatschappelijk belang. Kinderen en volwassenen leren er overleven in het water. Het zorgt voor een gezondere bevolking, want zwemmen is een sport met helende krachten. En het is een verzamelplek bij uitstek voor senioren, kinderen, jongeren en hun ouders.

De PVDA-PTB zou het gratis schoolzwemmen terug invoeren. Zowel de toegang tot als het vervoer naar, en de begeleiding in het zwembad moeten gratis zijn voor de kinderen in het Ronsische basisonderwijs. Zwemonderricht maakt immers deel uit van de eindtermen, is bijgevolg verplichte leerstof en het basisonderwijs moet gratis zijn. Met andere woorden: de zwembaduitbater, hier de stad Ronse, mag deze factuur niet meer aan de scholen en dus de ouders presenteren. We betalen toch ook niet extra voor de Wiskundelessen?

De gemiste inkomsten voor de stad Ronse zelf zouden wij compenseren door het invoeren van een 'zwembadtaks'. Meer en meer gefortuneerden laten een privaat zwembad aanleggen in de eigen tuin of in hun huis. Een zwembad aanleggen kost je gauw €50.000 en enkele duizenden euro's per jaar aan onderhouds- en verwarmingskosten. Enkel bereikbaar voor de rijksten onder ons.

Neem daarbij de ecologische voetafdruk van een zwembad met als inhoud 300.000 liter drinkwater, voor één gezin. Een absurditeit waar de stad Ronse gerust een extra belasting kan op heffen om zo tenminste de kosten voor het schoolzwemmen op zich te nemen. Een zwembadeigenaar kan echter vrijgesteld worden van de taks indien hij zijn zwembad openstelt voor de buurtbewoners gedurende de zomermaanden.

De PVDA-PTB zal zich inzetten voor het creëren van meer openbare sportinfrastructuur. Vandaag concentreert zich het gros van onze sportinfrastructuur op de site 't Rosco. Waar wij naar toe willen is meer toegankelijke, kleinschalige, openbare infrastructuur zodat we ontmoetingsplekken ontwikkelen voor jongeren in de eigen buurt. Dat kan een voetbalpleintje zijn, een klimmuur, een boomhut, een waterspeelpleintje, een korfbalpaal, een beachvolleybalterrein,...

Die terreintjes kan je laten beheren door 'Pleinpatrons'. Een Pleinpatron is een jongere uit de buurt die aan één bepaald pleintje wordt toegewezen. De jongere heeft als taak de pleintjes netjes te houden, bemiddelen bij overlast, vuilbakjes ledigen, melden van vandalisme, activiteiten organiseren, … De Pleinpatrons worden hiervoor vergoed en krijgen een gedegen opleiding.

Er is een rol te spelen voor onze scholen. Die zijn vaak niet toegankelijk buiten de schooluren terwijl zij vaak wel over uitstekende sportinfrastructuur beschikken. Een sportzaal, een speelplaats, voetbalterreintjes,... De stad moet de scholen herinneren aan hun maatschappelijke rol en kan tegemoet komen aan diens bekommernissen om de schoolpoort te openen na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Vandaag beschikken de meeste scholen nog over een klassiek 'grijze' speelplaats. De PVDA-PTB wil de scholen bijstaan in het vergroenen van hun speelplaatsen. Dat kan bijvoorbeeld door de stedelijke groendienst ter hunne beschikking te stellen om de transformatie van grijs naar groen te verwezenlijken.

Onze stad telt vele jeugdbewegingen. Die zijn allen afhankelijk van vrijwilligerswerk en de tonnen inzet van jongeren, ouders en sympathisanten. Vele jeugdbewegingen kampen wel met hetzelfde probleem: het ontbreken van deftige lokalen.

Verschillende jeugd- en sportbewegingen zijn al meermaals moeten verhuizen binnen onze stadsgrenzen. Zij moeten steeds op zoek naar een veilige 'opvangplaats' met voldoende ruimte en een lage huurprijs.

De stad Ronse moet zelf een moderne en energiezuinige site bouwen waar verschillende jeugd- en sportbewegingen, op vrijwillige basis, zouden kunnen 'samenhokken'. Scouts op zaterdag, Chiro op zondag en boksles op maandag en woensdag kan perfect samen op één site. De stad Ronse blijft eigenaar van het gebouw, de verenigingen betalen enkel hun energiekosten aan de stad en die kan de site op hun beurt ook nog verhuren aan andere groeperingen tijdens de zomer om er hun zomerkampen te houden. Zomerkampen zijn tevens een motor voor het toerisme en de lokale handelaren.

Qua cultuur wensen wij in te zetten op meer diversiteit. Vandaag is het cultuurbeleid vanuit de stad gesplitst volgens de taalgemeenschappen. Taalgemengde initiatieven vinden daardoor zelden plaats in onze stad. De gescheiden organisatie van het cultuurleven moet plaatsmaken voor een multiculturele benadering. Initiatieven die de grenzen van taal en cultuur overstijgen en gemeenschappen bij elkaar brengen, verdienen meer ondersteuning. In onze tijd van internationale netwerken en globalisatie is meertaligheid een noodzaak en een troef.

We willen extra maatregelen opdat het personeelsbestand van de kunst- en cultuurhuizen op een adequatere manier de diversiteit van onze samenleving weergeeft. Zo kunnen meer bevolkingsgroepen zich met het kunst- en cultuuraanbod identificeren. Mensen van niet-Belgische origine kunnen de rol opnemen van culturele bemiddelaars.

Het zou de stad Ronse sieren om naast bekende kunstenaars naar de Ververij te halen, meer aandacht te besteden aan beginnende lokale kunstenaars en met een proactieve benadering naar kunstenaars met etnisch-culturele achtergrond.

Voor kinderen en jongeren moet er een gedifferentieerd aanbod in culturele evenementen zijn. Naast workshops allerhande in 'plastische kunsten' zou er een groter aanbod van theateropvoeringen moeten zijn, zowel voor de allerkleinsten tot specifieke opvoeringen die aansluiten bij de leefwereld van pubers en adolescenten. Deze evenementen zouden betaalbaar moeten zijn voor iedereen. Niet enkel vermindering voor mensen met een omniostatuut maar gratis voor mensen die anders niet zouden kunne deelnemen aan het culturele leven in Ronse. Kunst en cultuur zijn geen overbodige luxe, ze geven kleur aan het leven.

Tot slot moeten we de bestaande Vrijetijdspas (kortingspas voor gezinnen met een laag inkomen) verder uitbreiden zodat de keuze van vrijetijds- en sportinitiatieven binnen onze stad kan vergroot worden. De stad Ronse zou enkel nog steun mogen verlenen aan vrijetijds- en sportclubs welke voldoende plaatsen beschikbaar stellen voor houders van een Vrijetijdspas. Op die manier zou de stad Ronse in 2017 nooit de schuldenberg van €95.000 hebben kwijtgescholden aan voetbalclub KSK Ronse, waar een achtjarige €300 abonnementsgeld moet betalen voor een jaartje voetbal.

De inhoud van deze pagina werd ingegeven door PVDA - PTB . PVDA - PTB draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud.