Poli in het onderwijs

Poli is een pluralistische platform waar de burger zich een zo objectief mogelijk beeld kan scheppen van
de keuzemogelijkheden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partijstandpunten worden neutraal,
transparant en overzichtelijk voorgesteld aan de burger per thema. Zo kan men een
bewustere en geïnformeerde keuze maken.
Daarnaast biedt Poli ook een platform waar iedereen zijn mening via een artikel kan uiten.
Zo kan in de marge nog meer diepgang en inzicht verschaft worden rond de partijstandpunten en de
gemeentelijke actualiteit.
Poli wil graag alle burgers bereiken over het hele spectrum van de samenleving. Wij hopen dan ook een
hulpmiddel te kunnen zijn voor de leerkrachten in het brengen van het verhaal rond de verkiezingen
naar jongeren toe.
Wij willen graag de leerkracht die probeert via het verzamelen van verkiezingsfolders, online informatie
en krantenartikelen een hulpmiddel bieden in deze strijd. Hieronder geven wij enkele eindtermen die
nog sterker kunnen gerealiseerd worden met de hulp van Poli. Alsook geven wij graag twee vrijblijvende
voorbeelden mee van hoe een leerkracht en de school de leerlingen nog meer burgerzin kunnen
bijbrengen.


Poli in de context van eindtermen en de leerplannen


Opvoeden tot burgerzin is een belangrijke waarde waaraan binnen alle onderwijsvormen en netten
noestig gewerkt wordt. De laatste jaren zoeken de netten naar nog meer manieren om hier aan te
werken. Bij Poli willen we graag een platform aanbieden om hier nog meer stappen in te kunnen
nemen.
Door de jaren heen proberen leerkrachten, geschiedenis, PAV, cultuurwetenschappen,
levensbeschouwing en bij uitbreiding alle leerkrachten via de vakoverschrijdende eindtermen leerlingen
een zo goed mogelijk beeld te geven van het politieke landschap.
Zeker in jaren van verkiezingen proberen de leerkrachten nog meer in te zetten op goede informatie en
inzicht. Al helemaal zeker voor die leerlingen uit de derde graad die aan de vooravond staan van hun
eerste verkiezingen waarin ook zij hun stem zullen moeten geven.
De uitdaging is steeds goede en pluralistische informatie vinden over partijen en hun standpunten en
net daar denkt Poli de leerkrachten een extra hulpmiddel te kunnen aanreiken.
Verscheidende contexten van de vakoverschrijdende eindtermen kunnen met de hulp van Poli nog
sterker gerealiseerd worden. De voor de hand liggende context (5. politiek-juridische samenleving) en
eindterm die hierdoor kan geholpen worden is eindterm 10:
“illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt met ideeën,
standpunten en belangen van verschillende betrokkenen.”

Maar naast het ondersteunen van eindtermen binnen deze context zien wij ook een meerwaarde voor
enkele eindtermen binnen de contexten 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling, 6: Socio-economische
samenleving en 7: Socio-culturele samenleving.
Zo kunnen de leerkrachten die Poli gebruiken de eindtermen van de stam (rond communicatief
vermogen, kritisch denken en mediawijsheid) verder ondersteunen, alsook de eindtermen rond leren
leren (informatie verwerking) en ICT verder aanscherpen.
Omdat rond verkiezingstijd menig leerkracht zich dus vaak het hoofd breekt over hoe de leerlingen via
creatieve methodes informatie te geven illustreren wij hieronder 2 voorbeelden van het toepassen van
Poli in de klascontext. Het eerste voorbeeld is beperkt en kan binnen verschillende vakken ingezet
worden. Het tweede voorbeeld is iets ambitieuzer van schaal en toont aan hoe met Poli verschillende
leerkrachten over verschillende vakken heen projectmatig aan de vakoverschrijdende alsook eigen
eindtermen kunnen werken.


2 voorbeelden


Het debat over twee lessen heen


In een potentiële eerste les kan de leerkracht inzicht verschaffen over het werken van de gemeentelijke
politiek, de werking van de verkiezingen en in de lokale partijen. Bij het afronden van de les kan de
leerkracht de leerlingen voorstellen aan Poli en de simpele werking van de site illustreren.
De leerkracht kan de leerlingen dan vragen in groepjes of individueel de volgende les een debat te
voeren met de standpunten van een bepaalde partij. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld samen een
standpunt op de site te kiezen waarover ze graag een debat zouden voeren. 

De leerlingen kiezen via lot hun partij en bereiden het standpunt schriftelijk voor dat ze verdedigen, alsook één of twee
moeilijke vragen over de andere partijen hun standpunt.
Bij de volgende les krijgt elke leerling of groepje, in de traditionele debatstijl, twee minuten om zijn
standpunt voor te stellen en aansluitend volgt een debat met behulp van de voorbereide moeilijke
vragen. De leerkracht kan in de rol van moderator alles in goede banen leiden.
Achteraf kan via een mondeling of schriftelijk verslag een weergave gemaakt worden van het debat
aangevuld met inzichten. In schriftelijke vorm kunnen ze dit verslag en hun inzichten posten op het blog
gedeelte van de Poli site. Dit geeft de groep de kans tot expressie van hun inzichten en opent de
mogelijkheid tot interactie met andere betrokken spelers. 

Een project over de hele school heen


Poli  deelt de standpunten op per partij, maar ook per thema. Categorieën als diversiteit,
onderwijs, welzijn, economie, gezondheid, sport, cultuur, woonbeleid en taalbeleid komen aan bod.
Deze standpunten corresponderen dan ook makkelijk met vakken als levensbeschouwing, zorg,
economie, sport, cultuurwetenschappen, bouw en talen. Met Poli als hulpmiddel kunnen leerkrachten
dan ook makkelijk samenzitten en een vakoverschrijdend schoolbreed project uitwerken.

Binnen de afzonderlijke vakken kunnen de standpunten bekeken worden die relevant zijn voor het vak
alsook kan er gepeild worden naar wat de leerlingen belangrijk vinden voor de toekomst van het
jongerenbeleid in de stad.
Per vak kunnen de leerlingen samenwerken aan een voorstelling van de standpunten van alle partijen
rond hun vak. Ook kunnen de leerlingen per klas via de een Poli blogpost hun vragen formuleren
rond jongerenbeleid aan de politici.
Aansluitend kan een moment voorzien worden waar centraal de vakken hun voorstelling geven aan de
leerlingen van de andere vakken (bijvoorbeeld alle leerlingen van het zesde en zevende jaar). Na het
krijgen van de informatie kunnen de leerlingen hun stem uitbrengen, zij hebben nu de meningen
gehoord van verschillende partijen over enkele standpunten en kunnen hopelijk een beter
geïnformeerde stem uitbrengen. Op deze manier kunnen ze zich ook wat meer vertrouwd maken met
hoe zo een verkiezingen werken.
Afsluitend kunnen de resultaten meegedeeld worden. De leerkracht kan uitleggen
dat er nog standpunten zijn waarrond partijen ideeën hebben en dat met deze informatie ze hopelijk
wat extra bagage hebben voor hun nakend moment in het stemhokje.

Slot


Wij hopen u via deze (kort uitgewerkte) voorbeelden en uitleg wat enthousiasme te hebben kunnen
bijbrengen voor ons platform. Het platform is vrij en gratis en kan dus gebruikt op nog veel meer
verschillende manieren. Leerkrachten vinden altijd nog betere en sterkere methodes tot het integreren
van nieuwe hulpmiddelen, daar zijn wij rotsvast van overtuigd!
Poli kan gewoon vermeld worden aan de leerlingen als handige verzamelplaats van standpunten of
geïntegreerd worden in een schoolbreed project rond de verkiezingen, de mogelijkheden zijn eindeloos.
Als u nog meer informatie wenst rond Poli of graag een persoonlijke voorstelling wenst van ons
platform kan u ons steeds contacteren via: info@poli-ronse.be

Wij verwelkomen feedback van en samenwerking met de Ronsese scholen!